Verberg het menu

Bouwgrond in exploitatie

Algemeen

Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 1 januari 2017 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca. € 45,5 mln.

De geplande verkopen vanaf 1-1-2017 tot eind 2032 bedragen ca. € 78,6 mln. Om deze verkopen te kunnen realiseren dient op basis van voorcalculatie nog ca. € 18,0 mln aan kosten gemaakt te worden. Dit betreft kosten i.v.m. verwerving, bouw- en woonrijp maken, planbegeleiding en rente. 

Hieronder volgt een toelichting per exploitatie.

Hoenderbos/Velmolen

Verwacht einde exploitatie 2021  
Verwacht eindsaldo € 1,5 mln V per einde 2021
  € 1.3 mln V (Netto contante waarde)
Reeds tussentijds genomen winst t/m 2016 € 15,7 mln  

Toelichting:

Dit exploitatiegebied is gelegen in het midden van het uitleggebied Uden-Zuid.
Inmiddels is globaal 90% van het plangebied uitgegeven. Het aantal geplande nog te verkopen m2 grond voor woningbouw vanaf 1-1-2016 tot eind 2021 bedraagt nog ca. 12.000 m2. Dit betreft het restant in Hoenderbos III ( nog ca. 1.500 m2 ) en het middengebied Velmolen III ( nog ca. 9.900 m2 ). Voor het middengebied Velmolen III is de geplande woningbouw aan weerszijden van in 2016 geopende supermarkt in voorbereiding.  Voor het restant Hoenderbos III is een overeenkomst gesloten en daar is de bestemmingsplanprocedure voor opgestart. Alle gronden zijn in eigendom van de gemeente.
 

Nieuw Hoenderbos

Verwacht einde exploitatie 2025  
Verwacht eindsaldo circa € 0,3 mln N per einde 2025
  circa € 0,25 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Dit plangebied is gelegen ten Zuidwesten van het plangebied Hoenderbos III en voorziet in de bouw van ca. 150 woningen op ca. 39.000 m2 uit te geven bouwterrein. Het bestemmingsplan is medio 2012 door de raad vastgesteld en medio 2013 grotendeels onherroepelijk geworden. Het plangedeelte met een wijzigingsbevoegdheid is door een besluit van de Raad van State niet onherroepelijk geworden.
In 2013 is besloten om eerst voorrang te geven aan de ontwikkeling van het plangebied Velmolen-Oost. Eind 2016 is de voorbereiding voor dit gebied weer opgepakt en is op dit moment in volle gang. De eerste verkenning naar een mogelijke verkaveling heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt eind 2017 de eerste kavels uit te kunnen geven. Deze grondexploitatie sluit met een klein nadelig saldo.
Voor het gecalculeerde nadelige saldo was al  een voorziening getroffen.

Velmolen-Oost

Verwacht einde exploitatie 2021  
Verwacht eindsaldo circa € 3,8 mln V per einde 2021
  circa € 4,2 mln V (Netto contante waarde)

Toelichting:

Voor dit gebied aan de oostelijke zijde van Uden-Zuid is in juni 2007 door de Raad een bestemmingsplan vastgesteld. Realisatie geschiedt door vaststelling van uitwerkingsplannen. Het totale plan voorziet in de bouw van ruim 700 woningen in verschillende prijsklassen.
Daarnaast is inmiddels aan de oostzijde de bouw van een school gerealiseerd. De gemeente heeft in dit gebied de gronden volledig verworven. Inmiddels is ruim 75% van de geplande 700 woningen gerealiseerd. Er is nog ca. 40.000 m2 bouwterrein voor ca. 170 woningen te verkopen. Het bestemmingsplan voor fase 3 is in procedure. Naar verwachting zal een groot deel van de resterende m2 in 2017 verkocht worden op het moment dat dit bestemmingsplan onherroepelijk wordt. 
 

Volkel-West II

Verwacht einde exploitatie 2017  
Verwacht eindsaldo circa € 165.000 V per einde 2017
  circa € 170.000 V (Netto contante waarde)
Reeds tussentijds genomen winst circa € 200.000  
Te reserveren voor fondsbijdrage circa € 3.275  

Toelichting:

Eind 2013 is bebouwing van dit gemeentelijke perceel in voorbereiding genomen.  In 2014 is na sluiting van een intentieovereenkomst een hierbij passend bestemmingsplan opgesteld dat in april 2015 is vastgesteld. Het plan omvat ca. 20 woningen. Het laatste kavel is in de eerste helft 2017 verkocht.  

Nieuwe hoeven (Locatie Maatsestraat, voormalige LTS)

Verwacht einde exploitatie 2018  
Verwacht eindsaldo circa € 1,7 mln N per einde 2018
  circa € 1,7 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Medio 2013 is overeenstemming bereikt over een aangepast bestemmingsplan dat voorziet in de marktbehoefte van grondgebonden woningen en dit is vastgelegd in een realisatieovereenkomst. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 onherroepelijk geworden waarna de 1e fase is uitgegeven. De rest van de gronden is in 2016 uitgegeven. De in 2017 en 2018 uit te voeren werkzaamheden hebben met name met de inrichting van de openbare ruimte te maken. De grondexploitatie sluit met een nadelig saldo van ca. € 1,7 mln. Ter afdekking van dit verlies was al een voorziening getroffen.

Locatie Schepersweg

Verwacht einde exploitatie 2019  
Verwacht eindsaldo circa € 105.000 N per einde 2019
  circa € 100.000 N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Voor deze locatie is in april 2013 een bestemmingsplan vastgesteld dat kort daarna onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in de bouw van totaal 17 woningen, waarvan 5 op gemeentelijk terrein. In 2013 zijn de 5 gemeentelijke kavels in de verkoop gegaan en is het gebied bouwrijp gemaakt. Hierbij zijn in het zuidelijk plangedeelte archeologische vondsten gedaan. Vanwege o.a. het belang van deze vondsten voor de lokale geschiedenis zijn deze vondsten conform voorschriften opgegraven. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van deze grondexploitatie gebracht. Het eerste kavel is in 2015 verkocht. Per 2017 is er nog zo’n 3.700m2 bouwterrein voor 4 woningen beschikbaar. Op dit moment sluit de grondexploitatie met een verlies van circa € 100.000. Hiervoor was al een voorziening gevormd. 

Spechtenlaan 2e fase te Odiliapeel

Verwacht einde exploitatie 2024  
Verwacht eindsaldo circa € 60.000 N per einde 2024
  circa € 50.000 N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Voor dit plangebied geldt een onherroepelijk bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van ca. 50 woningen verdeeld over deelgebied A en deelgebied B. Deelgebied A bevat 24 woningen en is medio 2012 bouwrijp gemaakt. De uitgifte van bouwkavels voor dit deelgebied is nadien gestart maar stagneerde. Begin 2014 is gestart met een heroriëntatie op de daadwerkelijke vraag en is ook de grondprijs naar beneden bijgesteld. Dit heeft geleid tot daadwerkelijk nieuwe verkopen. Voor de laatste woningen binnen deelgebied A heeft opnieuw een herverkaveling plaatsgevonden die op dit moment in procedure is. Voor deelgebied B wordt in 2017 een bestemmingsplanprocedure opgestart. Per 2017 is er nog zo’n 12.400m2 bouwterrein voor ca. 50 woningen beschikbaar.  Dit plan sluit met een negatief saldo.  Ter afdekking hiervan was al een voorziening getroffen. 

Uden-Noord I

Verwacht einde exploitatie 2025  
Verwacht eindsaldo circa € 9,8 mln N per einde 2025
  circa € 8,2 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Het plangebied Uden-Noord I maakt onderdeel uit van het Masterplan Uden-Noord dat medio 2012 door de raad is vastgesteld. In dit gebied ten oosten van de Nistelrodeseweg is de nieuwbouw van ziekenhuis Bernhoven gerealiseerd. Daarnaast zijn in het plangebied de bouw van ruim 100 woningen op ruim 60.000 m2 bouwterrein voorzien en ca. 11.000 m2 bvo maatschappelijke dienstverlening. Voor het hele plangebied is een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht dat voor de plandelen buiten het ziekenhuisterrein nog wel in fases uitgewerkt wordt. Het 1e uitwerkingsplan voor de woningbouw ( kamer 1 ) is begin 2014 vastgesteld en bouwrijp gemaakt.  Hierna is de verkoop gestart, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht. Voor het 2e uitwerkingsplan ( kamer 2) is de voorbereiding opgestart.
Het huidige saldo is € 8,2 mln negatief, dit wordt afgedekt middels een al getroffen voorziening.

Uden-Noord II

Verwacht einde exploitatie 2018  
Verwacht eindsaldo circa € 800.000 N per einde 2018
  circa € 700.000 N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Het plangebied Uden-Noord II maakt eveneens onderdeel uit van het Masterplan Uden-Noord dat medio 2012 door de raad is vastgesteld.
In dit gebied ten westen van de Nistelrodeseweg is veel bestaande bedrijvigheid aanwezig. In het vastgestelde ‘Masterplan Uden-Noord’ is aangegeven welke nieuwe functies (eventueel) in dit gebied kunnen worden gerealiseerd / toegevoegd. De gemeente heeft besloten zelf maar beperkt actief als exploitant in dit gebied op te treden en heeft alleen aan de zuidelijke rand gronden in eigendom. In dit plangedeelte is inmiddels een hotel gerealiseerd. Voor de locatie van ca 6.000m2 ten oosten van het hotel is een realisatieovereenkomst gesloten voor een zorgcomplex en is daarvoor een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat naar verwachting in 2017 ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. Voor de snelweglocatie ten westen van het hotel is inmiddels een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een foodcourt. Voor de realisatie hiervan is een bestemmingsplan in procedure. Dit plan sluit met een verlies van ca. € 1,7 mln.  Voor dit tekort was al een voorziening getroffen.
 

Locatie Runmolen

Verwacht einde exploitatie 2020  
Verwacht eindsaldo circa € 1,0 mln V per einde 2020
  circa € 900.000 V (Netto contante waarde)

Toelichting:

Op deze locatie is destijds een tuincentrum gevestigd, waarvan de ondergrond door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Met een plaatselijke ontwikkelaar is medio 2012 overeenstemming bereikt om op deze locatie in combinatie met zijn aangrenzende perceel met daarop thans nog een autogarage, gefaseerd woningen te realiseren.  In 2016 is deze overeenkomst herzien als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Hierbij is het aantal uit te geven m2 naar boven bijgesteld. Totaal gaat het om ca. 51 woningen verdeeld over huur- en koopwoningen. In de gemeentelijke grondexploitatie zit het grootste deel van deze woningen, ca. 37 stuks. De rest komt op het particuliere plangedeelte. In 2017 zal de benodigde bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Bedrijfsterrein Goorkens

Verwacht einde exploitatie 2023  
Verwacht eindsaldo circa € 3,0 mln V per einde 2023
  circa € 2,6 mln V (Netto contante waarde)
Reeds tussentijds genomen winst € 3,5 mln  
Te reserveren voor fondsbijdrage € 600.000  

Toelichting:

In dit plangebied is nog ca. 3,8 ha voor verkoop beschikbaar. Bij de vaststelling van het MJP 2016 hebben we de prognose voor de totale jaarlijkse uitgifte van bedrijfsterreinen bepaald op 1,6 ha per jaar. Dit wordt voor MJP 2017 gehandhaafd. In combinatie met de nog beschikbare bedrijfskavels op Hoogveld is daarmede de verwachte einddatum van de exploitatie in 2023 komen te liggen. 

Bedrijfsterrein Hoogveld

Verwacht einde exploitatie 2032  
Verwacht eindsaldo circa € 19,0 mln V per einde 2032
  circa € 13,8 mln V (Netto contante waarde)

Toelichting:

Op dit bedrijfsterrein ten oosten van Goorkens is nog ca. 14,5 ha voor verkoop beschikbaar.  Op basis van de actuele uitgifteprognose voor bedrijfsterreinen van totaal ca. 1,6 ha per jaar loopt deze exploitatie nog door tot eind 2032.

Herstructurering Loopkant-Liessent

Verwacht einde exploitatie 2017  
Verwacht eindsaldo circa € 3,3 mln N per einde 2017
  circa € 3,1 mln N (Netto contante waarde)

Toelichting:

Voor dit plangebied is met de Stichting Beheer Bedrijfsterreinen Uden (SBBU) en de Brabantse Ontwikkelingsmij (BOM) in 2008 een herstructureringsproject opgezet.
De belanghebbende ondernemers zijn via informatie- en meedenkavonden bij deze herstructurering betrokken. De BOM heeft een bijdrage van ca. €1,5 mln voor de herstructurering verstrekt welke is geregeld in een met de BOM in januari 2010 gesloten participatieovereenkomst. Deze overeenkomst liep tot eind 2015 en is in december jl. in overleg met de BOM beëindigd. In totaal is er in dit plangebied nog ca. 7.830m2 uit te geven.
Zoals uit de grondexploitatie blijkt is de bijdrage van de gemeente inmiddels ca. € 3,3 mln op basis van NCW. Voor dit tekort is al een voorziening getroffen.