Verberg het menu

Kostenverhaal

Het kostenverhaal vindt bij voorkeur plaats via te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening met als onderdeel de grondexploitatiewet in werking getreden. Deze vormt vanaf genoemde datum de basis voor zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk kostenverhaal. Bij deze nieuwe wet is kostenverhaal via overeenkomsten het uitgangspunt. Als dat niet lukt, dient kostenverhaal plaats te vinden op basis van een door de Raad (tegelijk met het bestemmingsplan) vast te stellen exploitatieplan.

Samenwerking met marktpartijen wordt toegepast door het sluiten van realisatieovereenkomsten waarbij de risico’s voor de gemeente zoveel mogelijk worden beperkt.