Verberg het menu

Verspreid liggende gronden / overige complexen

Compex huren en pachten

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 310.000

Marktwaarde per 1-1-2017
circa € 280.000

Getroffen voorziening herwaardering  
circa € 30.000

Toelichting:

In dit complex is de in 2008 gekochte tennishal aan de Hockeyweg opgenomen. De oppervlakte bedraagt ca 7.000 m2. Deze aankoop heeft plaatsgevonden doordat de gemeente gebruik heeft gemaakt van haar voorkeursrecht tot aankoop zoals opgenomen in het destijds gesloten recht van opstalovereenkomst. Vanwege de strategische ligging en de herontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie is tot aankoop besloten. Het opstal is inmiddels gesloopt en een deel van deze locatie is in 2016 verkocht. Voor het resterende deel vinden gesprekken plaats. Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde. Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat voor deze locaties de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit betreft totaal een bedrag van circa € 30.000. Hiervoor is een herwaarderingsvoorziening getroffen.

Complex erfpachten

Boekwaarde per 1-1-2017 circa € 3,9 mln

Toelichting:

Onder dit complex worden de gronden opgenomen die de gemeente vanuit de grondexploitatie in erfpacht ( eventueel met kooprecht ) heeft uitgegeven. Deze gronden worden hier opgenomen voor de waarde waarop de erfpachtcanon is gebaseerd en voor dezelfde waarde als opbrengst verantwoord in de betreffende grondexploitatie. Deze verantwoordingswijze is afgestemd met onze accountant. Hiermede is ook het praktische probleem dat de erfpachtperiode meestal langer loopt dan de grondexploitatieperiode opgelost.
De rentelasten in dit complex worden gedekt door de te ontvangen erfpachtcanon. Het betreft op dit moment 5 locaties met in totaal een oppervlakte van 24.979 m2.