Verberg het menu

Reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf

Er zijn op dit moment vier reserves en drie voorzieningen. Hieronder volgt een toelichting per reserve en voorziening.

Reserves

Reserve Bovenwijkse Infrastructuur (RBI)

Deze reserve is ingesteld met als doel realisering van bovenwijkse / gebiedsoverstijgende infrastructurele voorzieningen. Sinds het raadsbesluit van 28 februari 2008 werd deze reserve gevoed met een storting van € 15,- per m² verkochte grond dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak ( bvo).  Deze bijdrage gold ook bij particuliere initiatieven. Op 15 december 2016 is het raadsbesluit genomen om voor Bovenwijkse Voorzieningen een nieuwe reserve in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan  wordt deze reserve afgesloten en wordt het evt. saldo toegevoegd aan de per 2017 nieuw te vormen reserve. Het saldo van de ABR bedroeg op 1-1-2017 ca. € 2,4 mln.

Reserve Groenstructuur en Buitengebied (RGB)

Deze reserve is ingesteld met als doel realisering van ‘reconstructiedoeleinden in het buitengebied / vitaal platteland’ alsmede voor groenstructuren op stedelijk niveau. Ook loopt de ‘rood-voor-groen-koppeling’ die door de provincie als eis gesteld kan worden bij nieuwe planontwikkeling, via deze bestemmingsreserve. Sinds het raadsbesluit van 28 februari 2008 werd deze reserve gevoed met een storting van € 5,- per m² verkochte grond dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak ( bvo).  Deze bijdrage gold ook bij particuliere initiatieven. Op 15 december 2016 is het raadsbesluit genomen om voor Bovenwijkse Voorzieningen een nieuwe reserve in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan  wordt deze reserve afgesloten en wordt het evt. saldo toegevoegd aan de per 2017 nieuw te vormen reserve. Het saldo van de ABR bedroeg op 1-1-2017 ca. € 0,1 mln.Reserve Revitalisering

Bedrijventerreinen (RRB)

Deze reserve is ingesteld met als doel revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. Sinds het raadsbesluit van 28 februari 2008 werd deze reserve gevoed met een storting van € 5,- per m² verkocht bedrijfsterrein dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak ( bvo).  Deze bijdrage gold ook bij particuliere initiatieven. Op 15 december 2016 is het raadsbesluit genomen om voor Bovenwijkse Voorzieningen een nieuwe reserve in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan wordt deze reserve afgesloten. Het saldo van de RRB bedroeg op 1-1-2017 € 0.

Algemene Reserve Grondbedrijf (ABR-ge)

Deze reserve is ingesteld met meerdere bestedingsdoelen:

  1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op  grondexploitatiecomplexen
  2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse risico-inventarisatie
  3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden
  4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het grondbedrijf
  5. Voorfinanciering plankosten initiatieven van derden

De Algemene Reserve Grondbedrijf wordt gevoed door (tussentijdse) winstnemingen op grondexploitaties.
Het saldo van de ABR bedroeg op 1-1-2017 circa € 15,7 mln.

Voorzieningen

Voorziening herwaardering: (VH)

Deze voorziening is getroffen voor de hiervoor genoemde gronden onder MVA  Gronden en Terreinen waarvan de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Deze toetsing wordt jaarlijks gedaan. Bij de laatste toetsing (voor de jaarrekening 2016 en het MJP 2017) is de voorziening bepaald op ca. € 7,0 mln. 

Voorziening kosten gerealiseerde complexen: (VGC)

Deze voorziening is nodig ter dekking van de laatste werkzaamheden of nakomende kosten bij al administratief afgesloten complexen. Bij de jaarrekening 2016 is het benodigde saldo bepaald op ca. € 0,3 mln. 

Voorziening Exploitatienadelen: (VEN)

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording ( BBV) is het verplicht een voorziening te treffen voor verliesgevende exploitaties. Dit wordt gedaan op basis van de Netto-Contante-Waarde-methode.
Bij de actualisering van de diverse exploitaties voor het MJP 2017 is gebleken dat bij 9 grondexploitaties sprake is van een (vooralsnog) gecalculeerd nadeel. Dit betreft de exploitaties Herstructurering Loopkant-Liessent, Hoogveld-Zuid-Noord, Nieuw Hoenderbos, Spechtenlaan 2e fase,  Uden-Noord I, Uden-Noord II, Eikenheuvel, Schepersweg en de locatie Maatsestraat. In de jaarrekening 2016 is hiervoor in totaal een voorziening getroffen van ca.
€ 16,2 mln.