Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.
Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie (0,2% voor 2018), waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 269.384 7.5 Betreft alle kosten van taakveld 7.5 m.u.v. loonkosten
  48.078 7.5 Betreft de loonkosten+inhuur van taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
 
Inkomsten taakveld excl. heffingen -108.500 7.5 Beschikking over voorziening afkoop onderhoud begraafplaats 
       
Netto kosten taakveld 208.962    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overhead incl. omslagrente 28.880 7.5 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€48.078) van dit taakveld
 
       
Totale kosten 237.842    
       
Opbrengst heffingen 176.586 7.5  
       
Dekkingspercentage 74,24%    

Het uitgangspunt is kostendekkendheid. Door een terugloop van het aantal begrafenissen (meer crematies) en minder verlengingen van de afkoop onderhoudsrechten zien we een vermindering van de opbrengsten.