Verberg het menu

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden van onroerende zaken die binnen de gemeentegrenzen liggen de volgende belastingen geheven;

  • een eigenarenbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar zijn van onroerende zaken (formeel: “het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht”);
  • een gebruikersbelasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar onroerende zaken gebruiken. Dit geldt niet voor woningen.

De heffingsgrondslag voor 2018 is de waarde van de onroerende zaak naar peildatum 1 januari 2017.

Ontwikkeling van de OZB tarieven:

Tarieven 2016 2017 2018*
Woningen      
Eigenaren 0,10340% 0,10720% 0,10420%
Niet-woningen      
Eigenaren 0,21310% 0,22100% 0,22460%
Gebruikers 0,17010% 0,17640% 0,17920%

*Dit zijn de voorlopige tarieven voor 2018. Deze tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor 2016, verhoogd met de netto inflatiecorrectie van 0,2%. De verwachte WOZ-waarde-ontwikkeling is hier nog niet in meegenomen. De definitieve tarieven zullen door de gemeenteraad vastgesteld worden in december. 

Totale begrotingsopbrengsten 2018
Eigenaren woningen € 4.292.576
Eigenaren niet-woningen € 2.686.576
Gebruikers niet woningen € 2.029.648
Totaal € 9.008.800