Verberg het menu

Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting wordt een belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De opbrengst van de heffing wordt, na aftrek van de heffingskosten, aan de Stichting Uden Promotie in de vorm van een subsidie overgedragen. De besteding dient ten goede te komen aan het algemene ondernemersklimaat van het centrum van Uden. Met de Stichting Uden Promotie worden jaarlijks afspraken gemaakt over de doorberekening van de inflatiecorrectie in de tarieven. Deze tarieven worden opgenomen in de ‘verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting’, die in december aan de Raad wordt aangeboden.
Het tarief voor 2018 is derhalve normaliter gebaseerd op het tarief 2017 inclusief inflatiecorrectie van 0,2 %.

Overzicht reclamebelasting

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 5.000 0.64 Betreft alle directe kosten van taakveld 0.64 m.u.v. loonkosten
  9.307 0.64 Betreft de loonkosten van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
  179.884 3.1 Subsidie aan Stichting Uden Promotie (SUP)
Inkomsten taakveld excl. heffingen 0    
       
Netto kosten taakveld 194.191    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overheid incl. omslagrente 5.591 0.64 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€9.307) van dit taakveld
       
Totale kosten 199.782    
       
Opbrengst heffingen 196.787 0.64  
       
Dekkingspercentage 98,50%    

Uitgangspunt bij de reclamebelasting is kostendekkendheid, waarbij de totale opbrengsten reclamebelasting minus de perceptiekosten van de BSOB uitbetaald worden als subsidie aan de Stichting Uden Promotie (SUP). Er worden in de praktijk geen overheadlasten in mindering gebracht op de  uit te betalen subsidie, waardoor een kostendekkendheid van 100% begroot wordt i.p.v. de berekende 98,50%.