Verberg het menu

Rioolheffingen

Beleidsuitgangspunt rioolheffing

Uitgangspunt is de werkzaamheden die men verricht gedurende de periode dat het goedgekeurde vGRP+ van toepassing is (meestal 4 a 5 jaar). Vervolgens worden de kosten berekend die hiervoor noodzakelijk zijn tijdens de periode. Daaruit komt naar voren hoe hoog de rioolheffing is. Om dit te kunnen innen is de verordening nodig. In de raadsvergadering van 15 december 2016 is het actuele vGRP+ 2017-2021 vastgesteld. 

Tarieven

Rioolheffing eigenarendeel

Onder de naam rioolheffing eigenarendeel wordt een recht geheven van alle eigenaren van percelen die direct dan wel indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Het tarief voor 2018 is opgpgenomen in het vGRP+ 2017-2021 en bedraagt € 195,85. Dit tarief is gebaseerd op het tarief 2017 inclusief inflatiecorrectie van 0,2 %.

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit meer dan 1.000 m3 afvalwater direct dan wel indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Het tarief voor 2018 is gebaseerd op het tarief 2017, inclusief inflatiecorrectie van 0,2%. Vanwege afrondingen blijft het tarief 2018 gelijk aan het tarief 2017. 

Tarieven 2016 2017 2018
Eigenarendeel € 192,00 € 193,00 € 196,24
Gebruikersdeel € 0,51 € 0,51 € 0,51

Overzicht rioolheffing

  Bedragen in euro's Taakveld Toelichting
Kosten taakveld 3.190.685 7.2 Betreft alle kosten van taakveld 7.2 m.u.v. loonkosten
  527.335 7.2

Betreft de loonkosten+inhuur van taakveld 7.2 riolering

  99.027 7.3

50% van de directe kosten bestrijding zwerfvuil m.u.v. loonkosten

  19.303 7.3

50% van de loonkosten bestrijding zwerfvuil

      Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel. Door middel van het schoonhouden van de kolken wordt hierdoor een groot gedeelte van het zwerfvuil verzameld. Het afvoeren van dit zwerfvuil is goedkoper dan het reinigen vanuit de riolering. 50% van de kosten wordt aan de rioolheffing toegerekend en 50% aan de afvalstoffenheffing.
  -2.382 7.3 30% van de directe kosten reiniging winkelcentra m.u.v. loonkosten
  46.973 7.3 30% van de loonkosten reiniging winkelcentra
      Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk zwerfvuil te krijgen in het rioolstelsel en afval op straat te verminderen. Binnen het winkelcentra is de hoeveelheid van het zwerfvuil groter dan andere gebieden. Naast het beeldkwaliteit is de impact van overlast op het riool groter en daardoor nemen de kosten toe. 30% van de kosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst.
  31.564 2.1 30% van de directe kosten vegen wegen m.u.v. loonkosten
  12.899 2.1 30% van de loonkosten vegen wegen
      Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen verkeerd aanbieden (weggooien), en voor de verkeersveiligheid worden de wegen geveegd. 30% van de kosten rekenen we toe aan de rioolheffing, 30% aan de afvalstoffenheffing en 40% aan de algemene dienst.
       
Inkomsten taakveld excl. heffingen -440.286 7.2 Betreft alle inkomsten van taakveld 7.2 m.u.v. aanleg huisaansluitingen en reiniging winkelcentra
  -7.276 0.10 Beschikking over reserve dekking kapitaallasten
  -129.925 7.3 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten bestrijding zwerfvuil
  -72.809 7.3 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten reiniging winkelcentra
  -52.211 2.1 Bijdrage voorziening riolering voor de kosten van vegen van wegen
       
Netto kosten taakveld 3.222.897    
       
Toe te rekenen kosten:      
Overhead incl. omslagrente 316.770 7.2 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€527.335) van dit taakveld
 
  11.595 7.3 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€19.303) bestrijding zwerfvuil
 
  28.217 7.3 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€46.973) reiniging winkelcentra
 
  7.748 2.1 Betreft de toerekening van overhead (60,07%) over de loonkosten+inhuur (€12.899) reiniging winkelcentra
BTW 457.022 0.10 De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via BCF compensabele) BTW over gemaakte kosten in het kader van de rioolheffing.
 
Totale kosten 4.044.250    
       
Opbrengst heffingen 4.044.250 7.2  
       
Dekkingspercentage 100%