Verberg het menu

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Uden heeft vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, groen en recreatieve voorzieningen, speelvelden, riolering, gebouwen, openbare verlichting, en civiele kunstwerken.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de gemeente. Onder andere op het gebied van vervoer, leefbaarheid en recreatie. Daarnaast is het onderhoud nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Deze paragraaf bevat het onderhoudsprogramma van de kapitaalgoederen en geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Vastgestelde plannen

Wegen, groenen recreatieve voorzieningen, openbare verlichting en civiele kunstwerken

De Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel” (PDF, 5.4 MB) (NOR) inclusief de bijbehorende budgetten is op 9 juli 2015 door de raad vastgesteld. De NOR heeft geen betrekking op de producten riolering, speelvelden en gebouwen. 

Met de Nota Openbare Ruimte 2015-2020 zijn tevens de gewenste beheerkwaliteiten vastgelegd. Met aandacht voor de gedane aanbevelingen zal, binnen bestaand beleid en bestaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit beleid.

De dotaties aan het onderhoudsfonds zijn conform de in de diverse beleidsnota’s vastgestelde uitgangspunten, zodat voldoende budget aanwezig is om de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit de NOR te handhaven. Ter voorkoming van kapitaalvernietiging, voor de vervangingsinvesteringen (rehabilitatie) inzake wegen, bebording verkeersinstallaties en civiele kunstwerken op basis van feitelijke noodzaak tot vervanging, worden aanvullend jaarlijks offertes ingebracht en opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).

Speelvelden

Voor wat betreft speelvelden is in het voorjaar 2016 een geactualiseerd beheer- en beleidsplan speelvelden vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn gelijk aan voorgaande jaren en meegenomen in deze paragraaf. Kunstgrasvelden zijn opgenomen in het meerjariginvesteringsprogramma (MIP). Voorafgaand aan de allocatie van de middelen zal worden beoordeeld of de geplande vervanging noodzakelijk is.

Riolering

De raad heeft op 15 december 2016 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Uden 2017 – 2021 (vGRP+) (PDF, 6.5 MB)en de hoogte van de rioolheffing voor de jaren 2017-2021 vastgesteld.

Het vGRP+ is een beleidsplan, dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken beschrijft. In dit plan leest u hoe de gemeente haar rioolstelsels beheert en onderhoudt, de zogeheten afvalwaterzorgplicht. Daarnaast heeft de gemeente ook een zorgplicht voor grond- en hemelwater. Vandaar de term verbreed GRP. De + (plus) in de titel staat voor het Waterplan Uden en het Basis Rioleringsplan Uden, die beiden als bijlage zijn opgenomen in dit vGRP+.

Gebouwen

Bij raadsbesluit van 17 december 2015 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2016-2020 (PDF, 90.4 kB)  vastgesteld. 

Grafiek Herijking onderhoudsfondsen openbare ruimte 2018-2021

Riolering is in dit overzicht niet weergegeven, omdat kosten en opbrengsten via zowel exploitatie als voorziening lopen en in tegenstelling tot de andere fondsen kapitaalswerken worden geactiveerd. Dit geeft een vertekend beeld in de vergelijking. De begrote hoogte van de voorziening riolering bedraagt per 1/1/2018 € 14.356.256.