Verberg het menu

Civiele kunstwerken

Beleid

De onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken (bruggen, fietstunnel, steigers e.d.) is ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke areaal aan civiele kunstwerken door het planmatig uitvoeren van onderhoud. Medio 2013 zijn de laatste externe inspecties uitgevoerd op het gehele areaal. Jaarlijks worden alle civiele kunstwerken geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Om de vijf jaar worden de civiele kunstwerken geïnspecteerd door een ingenieursbureau, wat betekent dat de civiele kunstwerken in 2018 opnieuw worden geïnspecteerd.

In juni 2016 is het beleid op het gebied van civiele kunstwerken vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening civiele kunstwerken is bepaald. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit B (voldoende functioneel), wat overeenkomt met de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.  (PDF, 5.4 MB)

Naast de jaarlijkse dotatie wordt geen rekening gehouden met vervangingen. Vervanging is een maatregel die getroffen moet worden als een civiel kunstwerk aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Het vervangen van civiele kunstwerken wordt apart aangevraagd bij de offerterondes voor de programmabegroting.

Begroting 2018

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 67.500. In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt zo nodig extra budget gevraagd.

Alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de civiele kunstwerken zijn in 2015 gebundeld aanbesteed. Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde (financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor de komende vier jaar. In 2018 worden diverse bruggen voorzien van een slijtlaag of worden er dekdelen en/of leuningen vervangen of worden er leuningen geschilderd. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2017 vastgesteld.