Verberg het menu

Gebouwen (Voorziening 13)

Beleid

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Bij Raadsbesluit van 17 december 2015 is het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 (PDF, 90.4 kB) (PDF, 150.4 kB) vastgesteld. Hierin zijn wat wijzigingen t.o.v. eerdere meerjarenplanning verwerkt, het vastgoedbestand is geactualiseerd en de planning is, na her-inspecties aangepast. In dit plan zijn ook de middelen van het revolverend fonds met betrekking tot energiebesparende maatregelen meegenomen.

Op grond van dit bijgestelde meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks € 438.058 aan de voorziening toegevoegd. De komende vier jaar is hiermee voorzien in dekking voor alle te verwachten kosten van groot onderhoud gebouwen. Wel laat onderhoudsbehoefte voor de komende 25 jaar vooralsnog het beeld zien dat de gemiddelde behoefte wat hoger ligt dan het niveau van de huidige storting. Jaarlijks wordt bezien of aanpassing van de hoogte van de storting noodzakelijk is.

Begroting 2018

Aan deze voorziening wordt € 438.058 toegevoegd vanuit de exploitatie. In de jaarschijf 2018 staan o.a. op de planning groot-onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentehuis, de gemeentewerf, Multicenter en de bibliotheek.