Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen (Voorziening 5030)

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen/afscheidingen, speeltoestellen en overig recreatief meubilair zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Basis voor deze voorziening is de geactualiseerde Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”, (PDF, 5.4 MB)waarin opgenomen de vastgestelde beeldkwaliteit eisen.

Begroting 2018

Ten behoeve van de begroting 2018 is een storting in de voorziening gehanteerd van € 379.000 om dit areaal goed te kunnen onderhouden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met areaaluitbreiding 2017. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget beschikbaar gesteld. Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde (financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor de komende vier jaar. Voor 2018 zijn hierbij de volgende projecten benoemd: herstel bomenstructuur Eiment en diverse locaties wijk Vijfhuis, herstel diverse beplantingen, herstel beschoeiing vijvers Zoggel en Nonnenveld en vervanging recreatieve voorzieningen. Daarnaast zal nog uitvoering gegeven worden aan lopende projecten.