Verberg het menu

Riolering (voorziening 7007, bestemmingsreserve)

Beleid

In de Wet Gemeentelijke Watertaken is de algemene zorgplicht gescheiden in een afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht. Bij Raadsbesluit van 15 december 2016 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (vGRP+) vastgesteld voor de periode 2017-2021. In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden afgekoppeld, indien dat mogelijk en doelmatig is.

Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ is besloten om de rioolheffing vast te stellen op €193 in 2017. Na toepassing van de jaarlijkse indexering bedraagt het tarief voor 2021 € 204,67.

Begroting 2018

De uitvoering, die in het vGRP+ meerjarig wordt geraamd, wordt jaarlijks bijgesteld door het opstellen van een Operationeel Programma (OP) Rioleringsprojecten. Dit programma is geïntegreerd in het jaarplan Onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee wordt zoveel mogelijk gestreefd naar integrale uitvoering (combinatie) van de werkzaamheden.

Het vGRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. De gemiddelde jaarlast is volgens het vGRP+ berekend op € 4.314.578.

De kosten voor riolering worden gedekt d.m.v. de heffing van rioolrechten, waarbij conform de BBV-vereisten sprake is van egalisatie van uitgaven en inkomsten via een voorziening. De hoogte van de voorziening wordt eens in de 5 jaar bij het bijstellen van het vGRP+ beoordeeld.

In het Groot Onderhoudsplan Riolering 2017-2021 zijn voor 2018 onder meer onderstaande (integraal/meelift) projecten indicatief opgenomen: Hurk, Krijten, Helenastraat, Oude Maasstraat, Violierstraat en Sint Janstraat/ Birgittinessenstraat. Daarnaast wordt er voor rioleringsprojecten diverse strengen gerelined. Tevens worden in 2017 diverse rioleringsprojecten voorbereid.