Verberg het menu

Wegen (voorziening 2001)

Beleid

We beschikken over een onderhoudsvoorziening wegen met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Er zijn in 2016 door een ingenieursbureau inspecties uitgevoerd op het gehele wegennet. Ook zijn de belangrijkste wegen en de constructief mindere wegen geïnspecteerd door de afdeling Ruimte. Deze gegevens zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen. De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. (PDF, 5.4 MB)

In april 2017 is het beleid op het gebied van wegen vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening wegen is bepaald. Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2020. In het beleidsplan wordt onder andere aandacht besteed aan integraliteit en assetmanagement. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op beeldkwaliteit, zoals deze is vastgesteld in de Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. 

Naast de verharde wegen heeft de gemeente ook onverharde wegen in haar bezit. Deze half- en onverharde wegen bevinden zich vooral in en rondom de Maashorst, Bedaf en de bossen bij Odiliapeel. Deze wegen worden onderhouden door het schaven/egaliseren van de wegen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners of inspectie van de onverharde weg door de eigen buitendienst. Voor het onderhoud aan deze wegen zijn richtlijnen opgesteld, tevens is er een stappenplan opgesteld dat gebruikt kan worden om te bepalen of half- en onverharde wegen verhard mogen worden. Het stappenplan en de geraamde kosten voor het onderhoud aan de onverharde wegen zijn opgenomen in het wegenbeleid voor de periode 2017-2020.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Naast de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd bij de offerterondes voor de programmabegroting. Vanwege de nieuwe verslagleggingsvoorschriften worden met ingang van 1 januari 2017 de vervangingsinvesteringen geactiveerd en afgeschreven.

De risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Begroting 2018

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 850.994 (exclusief areaaluitbreiding 2017). In  2017 zijn er onderzoeken uitgevoerd en heeft er voorbereiding plaatsgevonden voor het wegenonderhoud aan diverse wegen in de gemeente Uden. Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de elementenverharding en de asfaltverharding zijn gebundeld aanbesteed. Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde (financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor de komende vier jaar. In 2018 komen diverse onderhoudswerken in uitvoering die in het jaarprogramma zijn opgenomen, zijnde het onderhoud aan Vluchtoord, Oostwijk, Westwijk en Frontstraat. Binnen het project groot onderhoud asfaltverharding worden diverse wegen voorzien van een slijtlaag of worden er deklagen vervangen, en worden bij de elementenverharding diverse straten in Uden aangepakt. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2017 vastgesteld.