Verberg het menu

Sociaal domein

Inleiding

Deze paragraaf informeert op hoofdlijnen over de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatie).Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt naar het programma Maximaal Meedoen verwezen. 

Uitvoering Sociaal Domein op termijn budgetneutraal

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 via een motie besloten de integratieuitkering Sociaal Domein te oormerken, zodat het beschikbare budget ook daadwerkelijk en volledig aan de drie transities zal worden besteed. Beleidsmatig is daarmee het uitgangspunt gekozen om uitvoering van taken in het Sociaal Domein op termijn budgettair neutraal uit te voeren.

Ontwikkeling integratieuitkering Sociaal Domein

Over het jaar 2015 bedroeg de integratieuitkering Sociaal Domein ruim € 25,2 miljoen aflopend naar een kleine € 21,5 miljoen in 2020 (op basis van de meicirculaire 2015). In de tabel hieronder is een nadere specificatie naar de drie verschillende deelfondsen weergegeven. 

 

2015

2016

2017 2018 2019 2020

 
Deelfonds Wmo2015 4.880.241 5.423.324 5.426.283 5.245.314 5.191.299 5.210.633
Deelfonds Jeugdwet 10.276.669 9.350.412 8.892.029 8.918.722 8.929.736 8.929.736
Deelfonds P-wet 10.045.172 9.351.703 8.722.533 8.160.333 7.761.600 7.353.735
Totaal Deelfonds 25.202.084 24.125.440 23.040.846 22.324.371 21.882.637 21.494.106

Op basis van de meicirculaire 2017 laat de integratieuitkering Sociaal Domein over de periode 2017 t/m 2022 de volgende ontwikkeling zien.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deelfonds Wmo2015 5.301.914 5.599.629 5.546.815 5.575.587 5.566.505 5.557.612
Deelfonds Jeugdwet 8.934.440 8.727.918 8.727.930 8.789.002 8.836.551 8.836.548
Deelfonds P-wet 9.236.298 8.528.288 8.078.976 7.596.397 7.519.645 7.310.840
Totaal Deelfonds 23.472.652 22.855.835 22.353.721 21.960.986 21.922.700 21.705.000

Raming inkomsten en uitgaven in het Sociaal Domein 2015-2020

Eerder is een globale raming van de verwachte inkomsten in het Sociaal Domein in relatie tot de te verwachten uitgaven in het Sociaal Domein opgesteld. Op basis van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2017 (het budget), het inkoopplan 2018 Wmo2015 Noordoost Brabant en het Inkoopbesluit 2018 Jeugdhulp Noordoost Brabant, heeft er een update van deze globale voorlopige raming plaatsgevonden. Deze update heeft het eerder gepresenteerde globale beeld vooralsnog niet doen veranderen.

Voor een volledig beeld, zijn naast de voorlopige raming 2020, ook de realisatiecijfers uit de jaarrekeing 2015 en 2016 in onderstaande tabel opgenomen.

Integratieuitkering Sociaal Domein

Realisatie

2015

Realisatie 2016 Voorlopige raming 2020
 

Deelfonds Wmo2015

- Ontwikkelagenda (nog verder uit te werken)

- Dalend budget

+ + +

Deelfonds Jeugdwet

- 2015 afrekening zorg in natura regionaal volledig solidair, vanaf 2016 afrekening op basis van voortschrijdend zorggebruik

- Dalend budget

+ - -

Deelfonds Participatiewet

- Taakstellend budget

- Dalend budget re-integratie Klassiek

- Stijgend budget re-integratie Wajong

- Stijgend budget ree-integratie Begeleiding

- Dalend budget Wsw

+ 0 0
Wmo Individueel (overige)

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Voorlopige

raming 2020

Wmo Voorzieningen (voormalig Wvg)

- Raming o.a. afhankelijk van de nieuwe besteding

+ + 0

Wmo 2007 (waaronder de Hbh)

- Raming o.a. afhankelijk van ontwikkelingen tarief

+ + 0

Bestemmingsreserve Sociaal Domein 

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2014 via een amendement bij het raadsvoorstel Programmarekening 2013 (2014/10252) besloten een Bestemmingsreserve Sociaal Domein in te stellen, waaraan de even-tuele overschotten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel worden toegevoegd. Bij tekorten in het Sociaal Domein (Wmo2015, Jeugd en Participatiewet) en Wmo individueel kan uit deze bestemmingsreserve Sociaal Domein worden geput.
Daarnaast is het mogelijk extra in het Sociaal Domein te investeren met de intentie het Sociaal Domein op termijn binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Het op 22 juni 2017 genomen raadsbesluit over de inzet van extra middelen voor het Regionaal plan van aanpak Transformatie Jeugdhulp (2017/ 13129) is hier een goed voorbeeld van. De reserve kan niet als een structureel dekkingsmiddel worden ingezet.