Verberg het menu

Minder regels

Wat willen we bereiken?

We willen een veilige gemeente met een veilige openbare ruimte. Een goede samenwerking tussen politie, toezichthouders (boa’s) en inwoners is hierbij belangrijk. Boa’s moeten zoveel mogelijk zichtbaar zijn in de wijk en aanspreekbaar zijn voor c.q. in direct contact staan met inwoners. Wijkgericht werken willen we uitbouwen, het is een effectieve manier om bovenstaande in de praktijk te brengen.

In het naleven van regels opereren we op basis van menselijkheid en vriendelijkheid. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. Het uitdelen van waarschuwingen is een belangrijk instrument, waar nodig worden boetes uitgedeeld. De rol van de boa’s in de publieke ruimte is belangrijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zijn vooral gastheer en –dame in een gastvrij Uden.

De goede samenwerking met Buurtbemiddeling Uden bevordert de aanpak van (buurt)problemen in een vroeg stadium en voorkomt onnodige procedures.

Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zichtbaarheid boa’s verder uitbouwen

In 2018 gaan we de zichtbaarheid van de boa’s voor burgers verder uitbouwen, door (nog) meer aanwezig te zijn in netwerken in de wijken, en letterlijk beter aanspreekbaar te zijn op straat door meer fietsend en lopend de surveillances in de wijken uit te voeren. Daarnaast blijven we ook in 2018 voorlichting geven, bijvoorbeeld op scholen, en organiseren we in 2018 een ‘rondje boa’s’ door het centrum voor burgers. We blijven regelmatig de resultaten van het boa-toezicht naar buiten brengen via sociale media en andere kanalen.

Contact met politie intensiveren

In 2017 zijn we gestart met een wekelijkse gezamenlijke briefing van boa’s en politie. Dit blijven we in 2018 doen en waar mogelijk zullen boa’s en politie de samenwerking intensiveren, bijvoorbeeld door gezamenlijke surveillances.

Samenwerking met buurgemeenten intensiveren

In 2017 zijn we gestart met het uitbouwen van concrete samenwerking op boa-toezichtsgebied. We verzorgen inmiddels het toezicht in de openbare ruimte voor zowel Landerd als Boekel. Op regionaal niveau is afgesproken om – net als enkele jaren geleden- op projectmatige basis met meerdere gemeenten tegelijk meer samen te gaan werken. Ook in 2018. In het najaar van 2017 is er een gezamenlijke horecacontroledag gehouden, waarbij boa’s op elkaars grondgebied actief waren.

Om de inzet van boa’s verder te optimaliseren, wordt gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking tussen de boa’s in gemeenten in het basisteam Maas- en Leijgraaf.

Prestatie-indicator

Geen.