Verberg het menu

Sociaal veilig

Wat willen we bereiken?

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig en leefbaar Uden, zowel fysiek als sociaal. In de kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 zijn de onderwerpen vastgelegd die landelijk, regionaal (Oost-Brabant), op het niveau van het Basisteam Maas en Leijgraaf en lokaal in Uden prioriteit krijgen.

Een belangrijk thema is de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, met andere woorden misdaad die de maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Door het RIEC is per gemeente in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Wij willen ondermijning zo effectief mogelijk aanpakken en de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers vergroten.

Prioriteiten zijn verder jeugdoverlast, woninginbraken, woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid. Daarnaast is aandacht voor radicalisering, verwarde personen en evenementenveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorzetten aanpak ondermijnende criminaliteit

We zetten de regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit door met onder meer uitvoering van het actieplan ondermijnende criminaliteit en integrale controles op campings, bij huisvestingen arbeidsmigranten, industrieterreinen en buitengebied. Vanaf 2018 gaan we (structureel) bijdragen aan de projectleider ondermijning basisteam Maas en Leijgraaf (8 gemeenten)

Een nieuwe kadernota integrale veiligheid opstellen

We treffen voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe kadernota integrale veiligheid 2019-2022. Onderdeel van het proces is interactieve communicatie met en ophalen van input bij burgers. De bedoeling is om het principe ‘Buurt Bestuurt’ in de nota mede vorm te geven. Beeldvormend wordt de raad in een vroegtijdig stadium hierbij betrokken.

Samenwerken met Landerd op terrein van veiligheid – versteviging Cluster Veiligheid

Naast de al bestaande samenwerking op het werkterrein van de boa’s, wordt concreet vorm gegeven aan intensieve samenwerking op het gebied van veiligheidsbeleid en (strategische) advisering. Vanuit het bureau Veiligheid van de gemeente Uden worden vanaf 1 januari zowel de gemeente Uden als Landerd bediend. Om op een toekomstbestendige wijze het sterk in beweging zijnde (beleids-)terrein veiligheid én de samenwerking met Landerd in te kunnen (blijven) vullen, wordt het team Veiligheid op sterkte gebracht. Uitbreiding van juridische capaciteit is één van de belangrijke onderdelen hiervan. Hiervoor is een raadsofferte ingediend.

Intensivering van zorg en veiligheid

Zowel landelijk, regionaal als lokaal is onderkend dat zorg en veiligheid steeds nauwer verweven raken. Voor een goede integrale en adequate aanpak wordt zowel in onze organisatie als daarbuiten gewerkt aan het verbetering van deze verbinding.

Enkele regionale/lokale prioriteiten krijgen extra aandacht

Woninginbraken: gemeente Uden neemt deel aan de pilot woninginbraken. Door het samenvoegen van informatie uit verschillende bronnen binnen de gemeente en de politie ontstaat een beeld, op basis waarvan kan worden ingeschat op welke plaatsen en tijden inbraken plaats vinden. Deze informatie wordt gebruikt om gerichter te communiceren over inbraakrisico en om effectiever en efficiënter te surveilleren.

Cameratoezicht wordt al jaren met succes toegepast in het horecagebied, dit jaar zijn flexibele camera’s ingezet om de veiligheid tijdens de kermis te vergroten. Gezien de positieve resultaten hiervan zullen deze camera’s ook bij andere evenementen worden ingezet.

Prestatie-indicatoren

Indicator

Verwijzingen Halt

Prognose 2018 Aantal per 10.000 jongeren
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / bureau Halt
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. De gemeente Uden heeft hier nog geen specifieke doelstelling voor opgenomen

Indicator Harde kern jongeren
Prognose 2018

Aantal per 10.000 jongeren

Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / KLPD
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. De regionale doelstelling is voor elke jeugdgroep één plan van aanpak.
Indicator Winkeldiefstallen
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. Deze indicator heeft geen prioriteit binnen de kadernota IV.

Indicator Geweldsmisdrijven
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners. (Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.))
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie

Landelijke indicator met ingang van 2017. Onze doelstelling is 'het aantal geweldsincidenten ten opzichte van de voorgaande jaren zijn gedaald'.

Indicator Diefstallen uit woningen
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. Het aantal woninginbraken mag niet hoger zijn dan 1% van de woningvoorraad van de gemeente Uden.
Indicator Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Prognose 2018 Aantal per 1.000 inwoners
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl (basisset) / CBS
Aanvullende informatie Landelijke indicator met ingang van 2017. Deze indicator heeft geen prioriteit binnen de kadernota IV.