Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Wat willen we bereiken?

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorporaties en ziekenhuizen). De politie wil een nieuw hoofdbureau in Uden. Het is de intentie dat ook de brandweer zich aansluit bij deze ontwikkelingen. Om zo te trachten dat beide hulpverleningsdiensten zich op één locatie kunnen vestigen in twee panden. In de nieuwe brandweerkazerne zullen naar verwachting ook enkele bovenregionale brandweertaken worden ondergebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Politie wordt meer zichtbaar

Sinds 2017 wordt de wijkzorg vanuit de politie verzorgd door ‘clusters’. Dit betekent dat een vaste groep agenten in een wijk activiteiten verricht. De verwachting is dat ook in 2018 de zichtbaarheid van de politie in de wijken verder uitgebouwd kan worden

We verbeteren de overlegstructuren

Tot nu toe vond de inbreng van de politie in allerlei overlegvormen overwegend fragmentarisch plaats. In 2017 is er al aan gewerkt om dit te verbeteren. In 2018 wordt dit verder geoptimaliseerd.

We bouwen een nieuw politie-bureau

In de planning zit de bouw van een nieuw hoofdbureau in Uden voor het basisteam Maas en Leijgraaf. Intentie is dat de veiligheidsregio aansluit met een steunfunctie voor Den Bosch. Naar verwachting kunnen begin 2019 de nieuwe vestigingen politie en brandweer in gebruik genomen worden.
 

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling die bijdraagt aan deze doelstelling is:

- Veiligheidsregio Brabant-Noord 

In de Veiligheidsregio werken 19 gemeenten, de GGD en de Nationale Politie samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, meldkamers en bevolkingszorg. Belangrijke ontwikkelingen zijn de komende tijd te verwachten ten aanzien van huisvesting (kantoren, werkplaatsen, opleidingslokalen), de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) en de verkenning naar de locatie onafhankelijke bluswatervoorziening. 

Prestatie-indicatoren

Indicator Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt
Prognose 2018 13%
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Nieuwe indicator met ingang van 2017