Verberg het menu

Samenvatting

Begroting 2018: flinke slag voor vitaal Uden!

Deze programmabegroting 2018 is alweer de laatste begroting waarmee we invulling geven aan de ambities van ons programma 'Samen voor een vitaal Uden'. We kunnen stellen dat we onze financiën op orde hebben: de programmabegroting 2018 biedt voldoende ruimte voor nieuwe investeringen en geeft financiële ruimte aan het volgende gemeentebestuur.

De Programmabegroting 2018 bestaat uit twee onderdelen: Programmaplan en Financiën. Het Programmaplan beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor het komende jaar. In het hoofdstuk Financiën vindt u de financiële vertaling van deze ontwikkelingen.

Programmaplan

In de highlights per portefeuille worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 2018 beschreven. Zonder uitputtend te zijn, onderstaand een aantal belangrijke accenten zoals opgenomen in het programmaplan 2018. Dit om onze ambities zoals vastgelegd in het coalitieprogramma ‘Samen voor een vitaal Uden!'  te realiseren. Of bijvoorbeeld ingegeven door nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen.

Duurzaam wonen en ondernemen

 • Starterslening herinvoeren
 • Opstellen ruimtelijke en visuele visie Mondriaanplein
 • Verder uitvoeren maatregelen Duurzaamheidsagenda 2015-2020
 • 200 nieuwe woningen in Uden, Volkel en Odiliapeel
 • Verdere invoering Omgevingswet
 • Actualiseren/opstellen volkshuisvestingsbeleid/woonvisie

Maximaal meedoen

 • Invoering nieuw Armoedebeleid
 • Actualiseren en monitoren gebiedsontwikkelingsplannen
 • Versoepelen regels voor woningaanpassingen

Goed leven en ontmoeten

 • Diverse projecten uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het HOV
 • Voorzieningen gebied Uden Oost
 • Herinrichting park Moleneind, inclusief verhuizing en kleedaccommodaties Red Sox
 • Renovatie kleedlokaal RKSV Volkel
 • Turborotonde A50 afrit Uden-Noord (oostzijde)

Veilig gevoel

 • Doorzetten aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Opstellen nieuwe kadernota integrale veiligheid
 • Verstevigen samenwerking met Landerd op het gebied van veiligheid
 • Deelname pilot woninginbraken
 • Zichtbaarheid BOA's verder uitbouwen
 • Samenwerking met buurgemeenten intensiveren

Dienstbare en betrouwbare overheid

 • Afstemmen dienstverlening op vraag klant
 • Inwoners betrekken bij voorbereiding en uitvoering van beleid rondom servicenormen
 • Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital
 • Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren

Bedrijfsvoering

 • Vertalen van het huisvestingsconcept 'Het nieuwe werken'
 • Brandveiligheid diverse gebouwen
 • Groei gebruik ICT

Financiële positie versterken

Een gezond financieel beleid is altijd ons uitgangspunt geweest. Ook tijdens de afgelopen crisisjaren hebben we zoveel mogelijk proberen te realiseren wat goed is voor Uden, zonder lastenverzwaring (noch voor inwoners, noch voor ondernemers) en met behoud van een goed sociaal vangnet. De consequentie is dan wel dat je reservepositie afneemt en je schuldpositie toeneemt. Nu de economie weer aantrekt, willen we er dus eerst voor zorgen dat onze financiële positie weer wordt versterkt. Zo hebben we in de begroting voor 2018 financiële dekking opgenomen om de renovatie van wegen en kunstwerken meerjarig te kunnen bekostigen (€ 139.000 structureel). Ook hebben we dekking opgenomen om nieuwe investeringen te kunnen doen in het kader van het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de agenda Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) (€ 347.000 structureel).

Economisch vooruitzicht

De Nederlandse economie zit flink in de lift, zo blijkt uit de laatste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 2018 (MEV). Dankzij een zeer sterk tweede kwartaal trekt de economische groei in 2017 aan tot 3,3%. Deze positieve ontwikkeling zet zich volgens de prognoses ook door naar 2018 en verder. Het begrotingsoverschot van het Rijk neemt naar verwachting verder toe en de overheidsschuld blijft dalen. Dit heeft een positief effect op onze inkomsten uit de Algemene Uitkering.

Goede overdracht

We sluiten de meerjarenraming met een overschot van bijna € 700.000. Daarmee hebben de nieuwe raad en het college straks in maart de ruimte om nieuwe beleidsaccenten te kiezen, verder te werken aan de schuldreductie of om financiële tegenvallers op te vangen.
Van het totaal aan taakstellende bezuinigingen (€ 7,7 miljoen) hebben we op € 150.000 (cultuur) na op dit moment alles gerealiseerd. Voor cultuur volgt dit najaar nog een concrete invulling, zodat het volgende gemeentebestuur zonder openstaande bezuinigingen kan beginnen.

Nieuwe investeringen

Door het verbeterde financiële perspectief is er meer ruimte voor nieuwe investeringen. In deze programmabegroting is in totaal voor bijna € 16 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen. Daarnaast verwachten we onze risico’s prima op te kunnen vangen met onze reserves. De gewenste weerstandsratio (= de mate waarin de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen) is 2,27. Dat is zelfs beter dan de met de raad afgesproken marge tussen 1 en 2. Onderstaand de investeringen van € 100.000 en meer:

Starterslening (herinvoeren) € 5.000.000
Diverse GVVP en HOV projecten:  
 • GVVP projecten, fiets
€ 406.000
 • GVVP projecten, openbaar vervoer
€ 100.000
 • HOV tracé fietspad Land van Ravenstein-Kornetstraat
€ 580.000
Turborotonde A50 afrit Uden Noord (oostzijde) € 575.000
Aankoop werktuigdrager met gecombineerde opbouw t.b.v. machinale werkzaamheden in centrum en parkeergarages € 145.000
Renovatie kleedlokalen RKSV Volkel € 240.000
Voorzieningen in gebied Uden Oost € 6.758.000
Aanpassing/functionele verbouwing De Balans-pilot wijkcoöperatie Flatwijk € 155.000
Herinrichting park Moleneind, inclusief verhuizing en kleedaccommodatie Red Sox € 1.146.000
Vertalen van het huisvestingsconcept 'Het nieuwe werken' € 170.000
Gefaseerd vervangen bureaustoelen gemeentelijke organisatie 2018-2022 € 150.000

Naast deze nieuwe investeringen gaan we uiteraard ook in 2018 verder met de realisatie van de al eerder door de raad gevoteerde investeringen. Klik hier (PDF, 116.9 kB) voor een overzicht van de onderhanden werken en het investeringsprogramma. Verder wordt er eenmalig geld uitgetrokken voor o.a. de implementatie van de Omgevingswet (€288.000), Duurzaamheidsagenda 2015-2020 (€ 189.000 t/m 2020), bemensing Maashorst (€181.000), voorzieningen in gebied Uden Oost ( € 1.138.000) en herinrichting Park Moleneind, incl. verhuizing Red Sox naar de Boekelsedijk (€ 381.000).  

Actieve betrokkenheid Udenaren

Deze begroting is het eindproduct van een zorgvuldig proces, dat met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen is doorlopen. Aan Udenaren is gevraagd om ideeën of wensen aan te dragen, die het college zou moeten betrekken bij de begroting. Ook de raad is eerder betrokken bij de prioritering van offertes. Hiermee hebben we getracht meer betrokkenheid en draagvlak te krijgen bij de begroting. Alle ingediende voorstellen zijn samen met de overige investeringen voor Uden afgewogen binnen de beschikbare financiële ruimte.

Behandelingsprocedure

26 september Aanbieding Programmabegroting 2018 aan de gemeenteraad
8 oktober Uiterste datum indienen technische vragen door de fracties
12 oktober Verstrekken antwoorden op de technische vragen door het college
26 oktober Raadsbrede inspraakavond
29 oktober Uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
9 november Behandeling en vaststelling Programmabegroting 2018