Verberg het menu

Cultureel lef en ondernemerschap

Kunst en cultuur zijn belangrijke verbindingselementen in een veranderende gemeenschap als gevolg van de instroom van nieuwkomers/vluchtelingen. Wat met woorden niet direct uit te drukken is, kan met zang, dans en beeld vaak wel worden uitgelegd, waardoor integratie makkelijker wordt. De herijking van de Kunst- en Cultuurvisie heeft niet geleid tot bijstelling. Cultuur en cultuureducatie als verbinding blijft de doelstelling. Om deze taak goed te blijven vervullen is cultureel ondernemerschap noodzakelijk. Hiervoor wordt met bestaande en nieuwe partners (w.o. Misfits) samengewerkt aan de hernieuwde inrichting en gebruik van het Mondriaanplein. De aandacht verlegd zich daarbij meer en meer naar de toegevoegde waarde van kunst- en cultuur bij wat we doen, zoals inrichting van de omgeving, en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering van deze partijen. De 5 leidende principes van het ‘Netwerk van Voorzieningen’, gelden immers ook voor deze partners. De afhankelijkheid van subsidie moet omlaag, de betrokkenheid van de ‘markt’ (afnemers in het algemeen, niet direct partijen met winstoogmerk) en de zelfredzaamheid van een organisatie moet omhoog.

Een duurzame exploitatie van het Museum voor Religieuze Kunst is van belang omdat het MRK bijdraagt aan de doelen en visie van cultuur. Wel wordt samen met hen gezocht naar aanvullende verdienmogelijkheden door bijv. het toevoegen van functies. Het MRK heeft maar één vleugel van een totaal complex; de wensen van de eigenaren van dat complex zijn soms strijdig met de economische belangen van het MRK en beperken de mogelijkheden van het toevoegen van functies. Het zijn daardoor trajecten die veel tijd vragen en dus ook niet snel tot concrete, meetbare resultaten leiden.

Realisatie in één oogopslag

 Afgerond / gerealiseerd   gestart / onderhanden   nog niet opgestart

  Cultureel lef en ondernemerschap   Toelichting
1

Om de al eerder vastgestelde doelen te kunnen behalen moet er zicht komen op de wijze waarop het culturele veld is georganiseerd en samenwerkt.  Voor het maken van de uitvoeringsagenda wordt in samenwerking met Kunst&Co een database vormgegeven waaruit blijkt wie wat doet en welke samenwerkingen er zijn. Als de database is gevuld, kan ook het totaal aan activiteiten geprioriteerd gaan worden.

Het Directeurenoverleg Cultuur (DOC) heeft in overleg met alle cultuurmakers een facebookpagina vormgegeven. Dit is een onderlegger van een database.. De facebookpagina van Udense bodem is gelanceerd.

2

Er is een subsidieregeling Cultuurfonds Uden voor vernieuwing van de culturele sector waarbij op basis van co-financiering gestuurd kan worden bij de realisatie van de doelen uit de cultuurvisie.

Deze activiteit is reeds uitgevoerd. Hierover zal niet meer gerapporteerd worden.
3 De bibliotheek wordt steeds meer bevraagd om als culturele instelling haar positie in het sociale domein in te nemen, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit ontmoeting en digitalisering. Deze ontmoetingsfunctie zal in combinatie met de overige spelers van het Mondriaanplein (w.o. Kunst&Co) vormgegeven gaan worden.

De taken en rol van de bibliotheek zijn herijkt en vastgelegd in een product en prestatieovereenkomst voor 2019. 

4 Subsidie aan kunst- en cultuur instellingen zal in toenemende gericht moeten zijn op het behalen van de doelen vanuit de cultuurvisie; eerdere exploitatiesubsidies worden vervangen door prestatieafspraken.

In het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar is aangegeven dat het subsidiebeleid voor vrijwilliger(s) wordt  aangepast. De uitgangspunten zijn in concept geformuleerd en zullen met de diverse hoofdgroepen, waaronder kunst en cultuur, worden besproken op effect voor hun positie binnen de Udense samenleving, Deze gesprekken leveren de input voor een uitwerkingsvoorstel. De gesprekken kennen in totaal een doorlooptijd van 1 à 2 jaar, gerekend vanaf half 2018. De uitgangspunten zijn inmiddels besproken met Udenfonds en de gebiedsplatforms en daar positief ontvangen. De aansluiting van Udenfonds op de gemeentelijke subsidie, wordt door toepassen van deze uitgangspunten verbeterd. In het derde kwartaal van 2019 zal het Udenfonds en onderliggende geldstromen worden geëvalueerd. Dit moet in het 4de kwartaal leiden tot een voorstel voor ‘hoe om te gaan met Udenfonds v.a. 2020’. Waar mogelijk worden ook al meningen van andere organisaties met deze beoogde nieuwe spelregels meegewogen.

5 Met het Museum voor Religieuze Kunst zijn afspraken gemaakt over de subsidie en prestatie/aantal bezoekers.

Het MRK wil de komende jaren van 10.000 naar 20.000 bezoekers groeien in 2020.. De verbouwing die daarvoor nodig is, is gerealiseerd en er worden diverse activiteiten ondernomen om meer bezoekers naar het museum te trekken. I.v.m. de langdurige afwezigheid van de zakelijke leider van het museum zullen begin 2019  nieuwe prestatieafspraken worden vastgelegd.

Prestatie indicatoren

Geen.