Verberg het menu

Samenvatting

De Programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde doelstellingen en de paragrafen. De jaarrekening is vooral financieel van aard. 

Jaarrekening

Financieel resultaat

De gemeente Uden heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief saldo van € 2.569.000. Voor een analyse op dit jaarrekeningresultaat klik hier.

Resultaatbestemming

Er wordt voorgesteld om € 72.000 te bestemmen voor armoedebeleid. Er is vertraging opgelopen bij het project Preventie en Vroegsignalering. Dit project zal in 2019 zijn vervolg krijgen.
In het overhevelingsvoorstel 2018-2019 zijn per abuis niet alle financiële gevolgen van deze vertraging meegenomen, zodat nu wordt voorgesteld de nog niet overgehevelde uitvoeringsbudgetten van € 72.000 via resultaatbestemming alsnog over te hevelen.

Daarnaast wordt er een voorstel gedaan tot resultaatbestemming van € 75.000 inzake de doorontwikkeling van het MBO onderwijs van het ROC. Met de verkoop van het pand Udenseweg 2 aan het ROC is destijds overeengekomen dat, als het pand op enig moment zou worden verkocht dat het ROC een deel van de verkoopprijs (afhankelijk van het aantal jaren) met de gemeente Uden zou
delen. Er is afgesproken dat dit bedrag gelabeld is voor ontwikkelingen op het gebied van beroepsonderwijs in Uden (inhoud en huisvesting).

Tenslotte wordt voorgesteld om € 13.000 te bestemmen voor de actualisatie van het bomenbestand in het kader van de monumentale bomen. Dit was in 2018 nog niet uitgevoerd als gevolg van beperkte beschikbaarheid van personeel.
 

Jaarverslag

Financiële positie

Om adequaat te kunnen sturen op de financiële positie hanteren we drie pijlers, te weten:

  • Dekking/sluitende begroting
  • Risicomanagement/weerstandscapaciteit
  • Financiering

Dekking/sluitende begroting

Deze pijler stuurt op een structureel sluitende begroting. Dat betekent dat de structurele uitgaven kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten. Programmabegroting 2018 sloot met een structureel overschot van € 318.000. Programmarekening 2018 laat een overschot zien van € 2.569.000. Uit de toelichting in de verschillenanalyse blijkt of er sprake is van incidentele of structurele mee- en tegenvallers. Hierbij hebben we ook gekeken naar de analyses van de rekeningresultaten in 2016 en 2017. Een mogelijke trend in 'incidentele' afwijkingen kan namelijk ook inmiddels als structureel worden gezien. In de voorbereiding van Programmabegroting 2020 betrekken we de conclusies uit deze analyse.

Risicomanagement/weerstandscapaciteit

Bij het opstellen van de Programmarekening zijn de risico's geactualiseerd. Conform de door de raad vastgestelde systematiek zijn deze financieel vertaald. Door dit af te zetten is de weerstandsratio bepaald. In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe deze ratio zich ontwikkelt.

De werkelijke ratio in 2018 bedraagt 2,74 en is toegenomen met 0.46 ten opzichte van de werkelijk ratio 2017 . DIt wordt veroorzaakt doordat de weerstandscapaciteit is toegenomen terwijl de risico's nagenoeg gelijk zijn gebleven. De weerstandscapaciteit is toegenomen met € 6,6 mln. De algemene reserve, de algemene reserve grondbedrijf en de reserve sociaal domein zijn per saldo toegenomen ten opzichte van de Begroting 2019. Dit is de belangrijkste oorzaak van de toename van de weerstandscapaciteit.

Per saldo ontwikkelt de ratio zich positief en zit op de norm van 2.

Financiering

Het 'sturen op schuld' is als doelstelling opgenomen in het coalitieprogramma "samen voor een vitaal Uden!"  In 2017 is de 'Financiële verordening 2017' vastgesteld, waarin is opgenomen om bij grotere investeringen ook het schuldeffect in beeld te brengen. Hiermee was  een nieuwe stap in het actief sturen op schuld gezet. Eind 2018 heeft de raad ingestemd met 'de Financiële verordening 2019' waarin eveneens regels opgenomen zijn rond actief sturen op de schuldpositie. In Programmabegroting 2018 was rekening gehouden met een aan te trekken langlopende geldlening van € 30 miljoen. In de loop van 2018 werd duidelijk dat er nog geen noodzaak was tot aantrekken van deze langlopende geldlening.  Dit betekent dat met de reguliere aflossing op onze leningenportefeuille van € 6,8 miljoen de schuldpositie in 2018 wederom verbeterd is. 

Financiële doorkijk naar 2019 en verder

De Programmarekening is eind maart 2019 afgerond. Momenteel is de maartcirculaire 2019 nog niet beschikbaar gesteld door het Rijk. Wel is maart het Centraal Economisch Plan 2019 gepresenteerd met hierin een update van het economisch perspectief.
Hieruit valt af te leiden dat de Nederlandse economie weer terugkeert naar het standaard groeitempo en dat het vooral afwachten is wat de buitenlandse ontwikkelingen (brexit, de staat van de Chinese economie, het handelsbeleid van de VS en de recessie in Italië) voor invloed gaan hebben op onze economie.

Wat hebben we gerealiseerd?

De realisatie van doelstellingen en projecten is opgenomen in het jaarverslag bij de betreffende programma's. Het grondbedrijf wordt hieronder nader toegelicht.

Continuous reporting

In ons jaarverslag kijken we niet alleen terug. We vinden ook belangrijk dat we op basis van de rapportages vooruit kijken. Bij onder andere bijlage 'onderhanden werken'  (PDF, 341.4 kB)hebben we ook de besluitvorming opgenomen van ons meest actuele P&C-product "Programmabegroting 2019-2023'. In de Begrotingsnotitie 2020 staan we ook stil bij deze onderhanden werken lijst. Met de raad hebben we afgesproken om vooruitlopend op Programmabegroting 2020 concreet aan te geven wanneer welke investeringen gerealiseerd gaan worden. 

Accountantscontrole/bedrijfsvoeringsverklaring

Met ingang van 1 juli 2015 is PricewaterhouseCoopers (PWC) de huisaccountant van de gemeente Uden. Hun controleaanpak en hun denkwijze over bijvoorbeeld continuous reporting sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van planning en control. We hopen voor de komende jaren dan ook weer op een constructieve samenwerking met de raad, het college, PWC en de medewerkers van de gemeente Uden en PWC. De controle heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het accountantsverslag (PDF, 1.7 MB).

De gemeente Uden wil graag 'in control' zijn. Daarvoor is een systeem van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Ook het systeem van risicobeheersing draagt daar aan bij. In de bedrijfsvoeringverklaring (PDF, 24.3 kB) verklaart het college en ambtelijk management dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen adequaat en effectief zijn.

Behandelingsprocedure

28 mei 2019 Aanbieding Programmarekening 2018 aan de Raad
10 juni 2019 Uiterste datum indienen technische vragen
13-20 juni 2019  Behandeling Programmarekening 2018 in de commissies
18 juni 2019 Toezending schriftelijke antwoorden op technische vragen door het college  
20 juni 2019 Audit commissie
27 juni 2019 Behandeling en vaststelling Programmarekening 2017 door de Raad