Verberg het menu

Financiën

Het onderdeel Financiën is vooral gericht op een cijfermatige actualisatie. De financiële afwijkingen in het meerjarenbeeld worden gepresenteerd. Als bijlage zijn ook toegevoegd de externe offertes, zonder een prioritering door het college. Afhankelijk van het debat in de raad en de exacte financiële ruimte bij het opstellen van de Programmabegroting, zal prioritering plaatsvinden. Nu vindt er een vertaling plaats van het coalitieprogramma Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven! Nieuwe beleidsintensiveringen / offertes 2019 als afgeleide van ons coalitieakkoord zullen dan geformuleerd en integraal afgewogen worden, als onderdeel van het opstellen van het Bestedings- en dekkingsplan als onderdeel van Programmabegroting 2019.